APEL POCZTY POLSKIEJ

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się do mieszkańców z prośbą o zamontowanie w miejscu ogólnodostępnym przy posesji, skrzynki oddawczej spełniającej wymagania określone w przepisach – Ustawa Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 896) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 poz. 506 ze zm.).

Dzięki spełnieniu tego wymogu korespondencja kierowana do mieszkańców będzie umieszczana przez listonosza w ich skrzynce oddawczej i nie będzie narażona na uszkodzenia związane z warunkami atmosferycznymi. Pozwoli to również na wyeliminowanie ewentualnych problemów związanych z przepisami RODO.

Skrzynki oddawcze są szeroko dostępne. Można je nabyć m.in. w Urzędzie pocztowym lub zamówić u listonosza, który dostarczy ją pod wskazany adres.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanym lub innym podmiotom uwidocznionym w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają o obowiązku wynikającym z art. 47b ust 1,2,4 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990r. ze zm.) dotyczącym umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Właściwe oznakowanie posesji poprawi jakość i skuteczność dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także usprawni i przyśpieszy działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna – czasami nawet dla ratowania zdrowia
i życia.

Content retrieved from: https://www.skwierzyna.pl/pl/news/apel-poczty-polskiej-0.