OGŁOSZENIE NR 2/2022 O PRZETARGU

Informujemy, że ogłoszono przetargi na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Skwierzyna.

Gmina Skwierzyna oferuje do nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 Świniary, Gmina Skwierzyna, obejmujące działki gruntu Nr 74/18 o pow. 0,1085ha, 74/19 o pow. 0,1098ha i 74/20 o pow. 0,1125ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w dniu 29 marca 2022r. o godz. 10:00 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli ogłoszenia Nr 2/2022 Burmistrza Skwierzyny  z dnia 16 lutego 2022r.

Wadium należy wnieść do dnia 23 marca 2022r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

-Ogłoszenie o przetargu

-Regulamin Przetargu

– Mapy terenu

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie pok. 10, tel. 95 7216533 i 95 7216536.

* W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w miejscach publicznych.

Content retrieved from: https://www.skwierzyna.pl/pl/news/ogloszenie-nr-22022-o-przetargu.